FYSIOTERAPI

 

 

Undersøkelse, diagnostisering og behandling av muskel og skjelettplager.


Vi tenker helhet og prøver å finne årsakene til plagene dine som ikke nødvendigvis sitter der plagene og smertene oppstår.Vi vektlegger aktiv rehabilitering og har som mål at pasienten er delaktig i rehabiliteringen og selv kan bli i stand til å mestre sine plager.


Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. 


Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.


Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.
 MANUELLTERAPI


Manuellterapeuter er fysioterapeuter med to-årig klinisk videreutdanning. 


Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.


Manuellterapeuter er primærkontakter og kan sykmelde pasienter i inntil 12 uker, henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten, henvise pasieter til radiologiske undersøkelser.


Manuellterapeuten sin oppgave er å undersøke, vurdere og behandle pasienter som opplever smerter eller nedsatt funksjon, samt å henvise videre til billeddiagnostikk (MR, CT, røntgen) eller spesialist (f.eks nevrokirurg eller reumatolog) ved behov for videre utredning.


Manuellterapeut kan også sykemelde i opptil 12 uker for plager relatert til nerve, muskel og skjelett.


Manuellterapeuter jobber vanligvis som selvstendig næringsdrivende i privat praksis/med driftstilskudd, innenfor toppidrett, innen forskning, på rehabiliteringssentre og på smerteklinikker/sykehus.


En manuellterapeut har fortsatt sin kunnskap som utdannet fysioterapeut, innenfor rehabilitering etter skader, treningslære og prestasjonsfremming.  De to årene med videreutdanning innebærer at man fordyper seg videre og øker sin kunnskap innenfor bla. patologi, differensialdiagnostikk, smerteforståelse, kommunikasjon og manuell behandling.


Noen videreutdanner seg mer spesifikt innenfor kognitiv terapi og smertemestringsstrategier, og har da en kompetanse som ofte vil være nyttig for deg som har hatt vondt i lang tid.TRYKKBØLGE

BEHANDLING

 

 

 

Camilla tilbyr trykkbølgebehandling som kan være effektivt for en rekke lidelserEn fokusert trykkbølgemaskin vil sende lydbølger med en høy energikonsentrasjon inn mot ett spesifikt område i kroppen.


En kronisk lidelse i vev, muskulatur eller sener er en skade som kroppens naturlige helningsmekanismer har sluttet å behandle selv. De høyfrekvente trykkbølgeslagene trenger ned og inn i det skadede vevet. Overalt i kroppen finnes naturlige gassbobler som blant annet inneholder nitrogen. Som resultat av den hurtige interaksjonen mellom positiv og negativ trykk, settes disse boblene i bevegelse, ekspanderer og komprimerer, og noen av boblene sprekker.


Dette frigjør gasser og substanser fra vevsbobler som øker blodsirkulasjonen/ stoffskiftet i skadeområdet og lindrer smerter. Dette kalles kavitasjon. Redusert smerteopplevelser gir tilbake kraften og et naturlig bevegelsesmønster. Mellom behandlingene setter kroppen selv i gang en naturlig reparasjonsprosess som fører til at irritasjonen i behandlingsområde dempes. Kroppen starter med andre ord å behandle seg selv.


Umiddelbart etter behandlingen vil du vanligvis oppleve reduserte eller ingen smerter. En dump, litt diffus smerte eller ømhet kan inntre noen timer etter avsluttet behandling. Varigheten vil stort sett avgrenses til 1-2 døgn. Viktig å ikke bruke nedkjøling/ isbehandling v/ smerter.


Behandlingen fører til en betennelsesliknende tilstand i vevet som behandles.


Kroppen reagerer med økt stoffskifteaktivitet i vevet rundt nedslagsfeltet. Det stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Ved behov, er det tilstrekkelig med vanlige smertelindrende håndkjøpsmedikamenter. Bruk ikke anti-inflammatoriske medikamenter som Voltarén, Brexidol og lignende preparater. Avstå fra nedkjøling med is. Økt stoffskifteaktivitet inngår i måten kroppen selv reparerer vevsskader på.

Det er derfor en naturlig, anabol prosess.